Algemene voorwaarden

1.1 AutotheorieXL.nl beheert de website https://www.autotheoriexl.nl ofwel www.autotheoriexl.nl. Via deze website kan een internetgebruiker online het CBR theorie-examen voor de auto oefenen.
1.2 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. AutotheorieXL.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: gevestigd aan de kerkstraat 40 te Zaltbommel:
b. klant: de persoon die via de website met AutotheorieXL.nl een overeenkomst aangaat.
c. overeenkomst: de overeenkomst die via de website tot stand komt tussen AutotheorieXL.nl en de klant.
d. theorie-examen en theorie-examens: het online theorie-examen dat de klant via de website kan oefenen en/of leren.
e. theoriepakket en theoriepakketten: het theoriepakket dat de klant via de website kan bestellen om het theorie-examen te leren, bestaande uit een online theorieboek en examentraining.
f. website: de website www.autotheoriexl.nl.

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten en producten die worden aangeboden op de website en voor iedere overeenkomst tussen AutotheorieXL.nl en de klant waarop AutotheorieXL.nl deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.3 Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht.
2.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. AutotheorieXL.nl en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

3.1 De website kan links naar andere websites bevatten. AutotheorieXL.nl kan geen permanente controle uitoefenen op die andere websites, noch enige verantwoordelijkheid aanvaarden inzake de inhoud ervan. AutotheorieXL.nl kan voor deze inhoud niet aansprakelijk worden gesteld.

4.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
4.2 AutotheorieXL.nl is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailings of op de website.

5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 AutotheorieXL.nl bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

6.1 Met 1 van de 3 pakketten krijg de klant voor een bepaalde toegang tot de theorie-examen modules.
6.2 De klant kan via de website oefen pakketten bestellen van 14, 30 of 60 dagen. De prijs van de pakketten staat op de website vermeld. De genoemde prijzen zijn inclusief btw.
6.3 Betaling van het tegoedpakket geschiedt via iDeal of PayPal.
6.4 Vanaf het moment dat de klant een pakket koopt loopt de tijdsduur van het pakket
6.5 Via zijn account kan de klant bekijken wanneer het pakket verloopt

7.1 Indien de klant een aanvang maakt met een theorie-examen en dit theorie-examen niet direct afmaakt, in zijn geheel opnieuw te doen.
7.2 Indien de klant het theorie-examen afmaakt, kan de klant ervoor kiezen om zijn resultaten op te slaan.

8.1 Indien de klant een product aanschaft die toegang biedt tot digitale inhoud van deze website geldt het herroepingsrecht alleen als de klant nog geen gebruik heeft gemaakt van het product. Het recht op herroeping vervalt als de klant toegang heeft gehad tot het product door in te loggen op de website.
8.1 Indien de klant een product aanschaft die toegang biedt tot digitale inhoud van deze website geldt het herroepingsrecht alleen als de klant nog geen gebruik heeft gemaakt van het product. Het recht op herroeping vervalt als de klant theorie-examens heeft opgeslagen, en voor rijscholen leerlingen toegevoegd.
8.2 De klant kan in geen enkel geval beroep doen op het herroepingsrecht zodra de toegangstijd van het geselecteerde pakket halverwege/verlopen is.
8.3 Om gebruik te maken van het herroepingsrecht dient de klant zich te richten aan AutotheorieXL.nl. Dit contact dient binnen 14 dagen na de levering van het product te worden gelegd, via het online contactformulier met een duidelijke opmerking waarom de klant gebruik wil maken van het herroepingsrecht.

9.1 Klachten over de diensten welke worden aangeboden op de website kunnen worden gemeld via het contactformulier op de website.
9.2 Klachten worden door AutotheorieXL.nl binnen 7 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 7 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

10.1 De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen technische onjuistheden en/of tikfouten bevatten.
10.2 De theorie-examens alswel de theoriepakketten zijn zorgvuldig samengesteld. AutotheorieXL.nl garandeert echter niet dat er geen fouten en/of onvolkomenheden in het theorie-examen of theoriepakketten zitten. AutotheorieXL.nl is voor dergelijke fouten en/of onvolkomenheden niet aansprakelijk.
10.3 AutotheorieXL.nl garandeert niet dat de website en/of het theorie-examen en/of theoriepakketten te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. AutotheorieXL.nl streeft ernaar de diensten 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer voor onderhoudswerken, updating en/of om enig andere technische reden.
10.4 AutotheorieXL.nl is niet aansprakelijk voor de schade die de klant heeft geleden ten gevolge van de onderbrekingen verwoord in lid 3 van dit artikel, tenzij de onderbreking door toedoen van AutotheorieXL.nl onredelijk lang is. In dat geval is het schadebedrag dat AutotheorieXL.nl dient te vergoeden nimmer hoger dan het bedrag dat de klant voor het theoriepakket.
10.5 Aan eventuele tips en/of adviezen die op de website staan vermeld kan de klant geen rechten ontlenen.
10.6 AutotheorieXL.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van door de klant toegepaste inloggegevens. AutotheorieXL.nl kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld dat ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de klant.
10.7 AutotheorieXL.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade en gemiste besparingen.
10.8 Indien AutotheorieXL.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van AutotheorieXL.nl beperkt tot maximaal het bedrag dat de klant aan AutotheorieXL.nl heeft betaald.
10.9 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van AutotheorieXL.nl of haar ondergeschikten.

11.1 In geval van overmacht is AutotheorieXL.nl niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover AutotheorieXL.nl als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.
11.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten, alsmede iedere andere situatie waarop AutotheorieXL.nl geen (beslissende) controle kan uitoefenen, alles zowel in het bedrijf van AutotheorieXL.nl als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.

12.1 AutotheorieXL.nl is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van de klant heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

13.1 Door levering van diensten worden geen auteursrechten in de zin van de Auteurswet overgedragen. De klant verwerft niet-exclusieve gebruiksrechten. Alle rechten van intellectuele eigendom op de krachtens de overeenkomst ter beschikking gestelde programmatuur, materialen, bestanden, afbeeldingen, theorie-examens, theoriepakketten e.d. berusten uitsluitend bij AutotheorieXL.nl of bij haar licentiegever. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om programmatuur, materialen, bestanden, afbeeldingen, theorie-examens e.d. te kopiëren, te verveelvoudigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij AutotheorieXL.nl of haar licentiegever daar toestemming voor heeft gegeven.
13.2 Het is AutotheorieXL.nl toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten op het theorie-examen en theoriepakketten.
13.3 Het is enkel toegestaan om verkregen of uitgeprinte informatie aan te wenden voor persoonlijk gebruik.

14.1 AutotheorieXL.nl zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar AutotheorieXL.nl kan ter zake geen garantie geven.

15.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst, tenzij de klant na de totstandkoming de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
15.2 AutotheorieXL.nl en de klant zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
15.3 Op elke overeenkomst tussen AutotheorieXL.nl en de klant is Nederlands recht van toepassing.
15.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en AutotheorieXL.nl worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar AutotheorieXL.nl gevestigd is, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan. Indien AutotheorieXL.nl een beroep doet op deze bepaling, heeft de klant de mogelijkheid om binnen een maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.